bing
Registrarse

Les capitulacions matrimonials amb pacte en previsió de ruptura amb fills a Catalunya (anterior al matrimoni) són atorgades pels cònjuges, abans o després del casament. En elles es pot determinar el règim econòmic matrimonial, convenir pactes successoris, fer donacions, preveure els pactes en el cas d’una ruptura matrimonial i establir les estipulacions i pactes lícits que les parts consideren convenients.

Precio
(IVA no Incl.)

20€

Actualizado el 20/07/2018

Elevar a escriptura pública

Les capitulacions matrimonials amb pacte en previsió de ruptura sense fills a Catalunya (anterior al matrimoni) són atorgades pels cònjuges, abans o després del casament. En elles es pot determinar el règim econòmic matrimonial, convenir pactes successoris, fer donacions, preveure els pactes en el cas d’una ruptura matrimonial i establir les estipulacions i pactes lícits que les parts consideren convenients.

Precio
(IVA no Incl.)

20€

Actualizado el 20/07/2018

Elevar a escriptura pública

Les capitulacions matrimonials en règim de separació de béns, són atorgades pels cònjuges, abans o després del casament, per estipular, modificar o substituir el règim econòmic que regirà el seu matrimoni, que podrà ser de guanys, separació de béns o de participació. També poden regular-se altres disposicions per raó de matrimoni.

Precio
(IVA no Incl.)

20€

Actualizado el 20/07/2018

Elevar a escriptura pública

El contracte d’aliments és aquell pel qual una part s’obliga a prestar allotjament, manutenció i tot tipus d’assistència i cura a una persona durant la seva vida i l’altre part s’obliga a transmetre un capital en béns o drets.

Precio
(IVA no Incl.)

15€

Actualizado el 20/07/2018

El present document serveix per realitzar un inventari de béns, que és la relació detallada, ordenada i valorada dels elements que composen el patrimoni d’una persona física. Es detallen tots els béns i els deutes d’una persona, amb la finalitat de poder calcular l’actiu i el passiu total.

Precio
(IVA no Incl.)

5€

Actualizado el 20/07/2018

Aquest document serveix per sol·licitar a l’òrgan administratiu competent la celebració d’un matrimoni civil.

Precio
(IVA no Incl.)

10€

Actualizado el 20/07/2018

Es un contracte privat en el qual es cedeix l’ús de l’immoble a un usuari per un temps indefinit i aquest a canvi es compromet a pagar un preu cert i determinat.

Precio
(IVA no Incl.)

25€

Actualizado el 20/07/2018

Aquest contracte serveix perquè l’habitacionista tingui el dret a ocupar una part de l’immoble indicada en aquest contracte per atendre les necessitats d’habitatge dels titulars.

Precio
(IVA no Incl.)

25€

Actualizado el 22/07/2018

El contracte de permuta de béns mobles és l’acord per mitja del qual les parts contractuals, el primer permutant d’una banda, i el segon permutant d’una altra banda, s’obliguen a l’intercanvi recíproc d’un bé moble.

Precio
(IVA no Incl.)

15€

Actualizado el 20/07/2018

El contracte de mandat és l’acord pel que una part, la mandatària, s’obliga a realitzar en nom del mandant les gestions i afers jurídics que li encarregui.

Precio
(IVA no Incl.)

15€

Actualizado el 20/07/2018