Registrarse

La presente minuta sirve para la concesión de un préstamo hipotecario por parte de una entidad acreedora a una persona física a interés variable y en relación con su vivienda habitual.

Precio
(IVA Incl.)

120€

Actualizado el 09/11/2017

Minuta (és a dir, esborrany d’escriptura) per a la celebració de matrimoni davant Notari, amb la possibilitat, recollida en la llei, de realitzar un reconeixement de filiació en el mateix acte. Aquest document és comú per a tot Espanya i és un document que ha de ser atorgat davant Notari i posteriorment inscrit en el Registre Civil per a que sorgeixin tots els seus efectes.

Precio
(IVA Incl.)

120€

Actualizado el 17/10/2017

Minuta (es decir, borrador de escritura) para la celebración de matrimonio ante Notario, con la posibilidad recogida en la Ley de realizar un reconocimiento de filiación en el mismo acto. Este documento es común para toda España, y es un documento que debe ser otorgado ante Notario y posteriormente inscrito en el Registro Civil para que surtan todos sus efectos.

Precio
(IVA Incl.)

120€

Actualizado el 17/10/2017